Algemene Voorwaarden

VDW Accountancy B.V.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 6. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.
ARTIKEL 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
ARTIKEL 4. UITVOERING OPDRACHT
 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
ARTIKEL. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
 1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
 4. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
 5. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 6. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
 7. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
 8. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
ARTIKEL 7. OVERMACHT
 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
ARTIKEL 8. HONORARIUM EN KOSTEN
 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.
ARTIKEL 9. BETALING
 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
ARTIKEL 10. TERMIJNEN
 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.
ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.
ARTIKEL 12. OPZEGGING
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
ARTIKEL 13. OPSCHORTINGSRECHT
 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
ARTIKEL 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

ARTIKEL 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE  EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN
 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.
ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN
 1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.
 4. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en 17.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).
ARTIKEL 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
ARTIKEL 19. PRIVACY EN AVG
 1. In het kader van de dienstverlening kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke waarbij Opdrachtgever hierna als ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ wordt aangeduid in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Opdrachtnemer treedt als dan op als ‘Verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.
 2. In het kader van deze algemene voorwaarden worden de aanduidingen ‘Verwerkingsverantwoordelijke ‘en ‘Verwerker’ gebruikt in overeenstemming met de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevens Bescherming is toegekend.
 3. De diensten welke Opdrachtnemer levert, kunnen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief bijzondere) omvatten.
 4. Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever, dient deze verwerking in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).
 5. Opdrachtnemer is hierbij voor de lezing van dit artikel te beschouwen als Verwerker of in voorkomende gevallen Sub-Verwerker c.q. Derde-Verwerker, daar waar Opdrachtgever is te lezen als Verwerkingsverantwoordelijke. In de gevallen dat Opdrachtgever zelf Bewerker is in de zin van de AVG, is Opdrachtnemer te lezen als Sub-Verwerker of Derde Verwerker.
 6. Een Persoonsgegeven in de zin van dit artikel is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”).
 7. Verwerkingsverantwoordelijke is de Opdrachtgever of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.
 8. Verwerker is Opdrachtnemer en of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
 9. De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
 10. De Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG.
 11. Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 1 sub g WBP.
 12. Verwerker Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die Opdrachtnemer hierbij maakt, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 20. BE(VER)WERKING PERSOONSGEGEVENS
 1. Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Opdrachtgever voldoet aan de relevante bepalingen van de AVG en vrijwaart Opdrachtnemer voor de zelfstandige verplichtingen welke Opdrachtgever op grond van de AVG heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 33 en 34 AVG.
 2. Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Opdrachtgever aangegeven doel. Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.
 3. De personen die werkzaam zijn bij Opdrachtnemer of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. Opdrachtnemer legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG.
 5. De door Opdrachtnemer gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens worden opgenomen in de overeenkomst van dienstverlening die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen maatregelen, kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 21. INFORMATIEVERSTREKKING AAN OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Opdrachtgever in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. Opdrachtnemer verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
 2. Opdrachtnemer instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Opdrachtgever over de bepalingen van dit artikel. Indien Opdrachtnemer een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.
ARTIKEL 22. DATALEKKEN
 1. Indien Opdrachtnemer enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.
 2. Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt Opdrachtnemer dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Opdrachtgever, waarbij alleen de Opdrachtgever of diens opdrachtgever eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
ARTIKEL 23. INFORMATIEVERSTREKKING DERDEN
 1. Indien Opdrachtnemer een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal Opdrachtnemer uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal Opdrachtnemer alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen.
 2. Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal de Opdrachtgever deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtnemer op basis van het aan hem gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Opdrachtgever, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt Opdrachtnemer uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit Opdrachtnemer is toegestaan, zal zij de Opdrachtgever inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van dit artikel.
 ARTIKEL 24.  OPSLAG EUROPA EN UITBESTEDING
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die Opdrachtnemer verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien Opdrachtnemer gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Opdrachtgever, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal Opdrachtnemer opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever plaats zal vinden.
 2. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze overeenkomst na te leven. Opdrachtgever heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door Opdrachtnemer.
ARTIKEL 25. BEËINDIGING HOOFDOVEREENKOMST
 1. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden ook, zal Opdrachtnemer – tegen reële kosten – ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Opdrachtgever op werkbare wijze:
 2. alle of een door Opdrachtgever bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan de Opdrachtgever, maakt de Opdrachtnemer back ups van de informatie die de Opdrachtgever in het systeem heeft geregistreerd.
 3. alle of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,
 4. Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Opdrachtgever te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.
 5. Opdrachtgever kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Opdrachtnemer zal op eerste aangeven van de Opdrachtgever of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Opdrachtgever in rekening brengen.
ARTIKEL 26. AUDIT
 1. Opdrachtgever heeft het recht om de verwerking door Opdrachtnemer te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Opdrachtgever sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat Opdrachtnemer heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever of controlerende instantie in opdracht van Opdrachtgever toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van Opdrachtnemer, anders dan jegens Opdrachtgever, vallen. Opdrachtnemer verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Opdrachtgever deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 3. De Opdrachtgever zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan Opdrachtnemer en in overleg met Opdrachtnemer te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer staat er voor in de door de Opdrachtgever ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.
ARTIKEL 27. RECHTEN BETROKKENE
 1. Verwerkingsverantwoordelijke Opdrachtgever en Verwerker Opdrachtnemer en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) verwerken slechts persoonsgegevens voor zover de Betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking, waarbij de doeleinden van de verwerking aan de Betrokkene zijn mede gedeeld als bedoeld in artikel 6 lid 1 a AVG, dan wel welke verwerking ter uitvoering geschiedt van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b AVG.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke draagt er voor zorg dat een eventuele verdere verwerking van persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG (bijvoorbeeld: direct marketing) niet gebeurt zonder een afweging tussen het belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a AVG overeenstemt met artikel 4 lid 11 AVG: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de te geven toestemming door Betrokkene in een ´begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden’ als bedoeld in artikel 7 lid 2 AVG en dat eenmaal gegeven toestemming op een eenvoudige wijze via hetzelfde medium als waarbij toestemming is gegeven kan worden ingetrokken. Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan hierbij geen conditie zijn voor verdere dienstverlening.
 5. De Betrokkene heeft ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de volgende rechten:
 6. Bij het verstrekken van persoonsgegevens worden de Betrokkene minimaal vooraf de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsdoeleinden medegedeeld in de zin van artikel 13 lid 1 AVG.
 7. Om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen in de zin van artikel 13 lid 2 AVG, wordt de Betrokkene vooraf medegedeeld:

1)   de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn,

2)   het recht van de Betrokkene de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

3)   wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), dat de Betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

4)   dat de Betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

5)   of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de Betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

6)   het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene.

 1. Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke de Betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als hierboven onder punten 9.6.2 1) tot en met 6.
 2. Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoel in artikel 20 AVG, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
ARTIKEL 28. TOEPASSELIJKHEID ARTIKELEN 19 TOT EN MET 27
 1. De artikelen 19 tot en met 27 van deze algemene voorwaarden treden in plaats van eventueel afgesloten bewerkersovereenkomsten dan wel zijn de voorwaarden onder welke Opdrachtnemer persoonsgegevens zal kunnen verwerken na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden.