PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

VDW Accountancy

Versie 1.2 d.d. 12-6-2018

Identiteit

Dit is de privacy – en cookieverklaring van VDW Accountancy, gevestigd op Damsterdiep 49-53, 9711 SH Groningen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 02062045. Voor vragen en opmerkingen over deze privacy en cookieverklaring is VDW Accountancy bereikbaar onder telefoonnummer 050-4063008 en via e-mail op info@vdwgroep.nl. VDW Accountancy is op internet te vinden op www.vdwgroep.nl en op het gebruik van de website is deze privacy- en cookieverklaring eveneens van toepassing. Deze privacy- en cookieverklaring is elektronisch te raadplegen op www.vdwgroep.nl/privacy

Inleiding

VDW Accountancy respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van onze website en van alle personen waarbij persoonsgegevens aan haar ter beschikking worden gesteld in de uitvoering van de dienstverlening. VDW Accountancy doet haar uiterste best om alle persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’) die ons wordt verschaft vertrouwelijk te behandelen en dat de verwerking van persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsvindt.

In deze privacy-en cookieverklaring kunt u lezen hoe VDW Accountancy met persoonsgegevens omgaat, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe wij de verwerking van persoonsgegevens met waarborgen omkleden.

Dienstverlening

VDW Accountancy is een accountantskantoor in brede zin, gebonden aan beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, www.nba.nl). In de uitvoering van onze dienstverlening ontkomen wij er niet aan persoonsgegevens (van onze klanten, maar ook van anderen) op te slaan, te verwerken en (indien noodzakelijk) door te geven aan onze opdrachtgevers. In het kader van onze dienstverlening kan dat niet anders.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Meer concreet de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij u persoonsgegevens vragen om op te slaan in het kader van onze dienstverlening;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens verder te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; indien dat nodig is voor onze dienstverlening zullen wij u daarover informeren;
• wanneer wij persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat VDW Accountancy uw persoonsgegevens opslaat. VDW Accountancy gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Directe dienstverlening
– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
– Het toesturen van offertes;
– Het bepalen van de specificaties en wensen waaraan een bepaalde zaak/dienst moet voldoen;
– Het kunnen factureren van geleverde diensten;
– Het efficiënt kunnen communiceren met derden bij de uitvoering van de overeenkomst.

Voor deze directe dienstverlening hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze diensten.

Vervolg dienstverlening
– Relatiebeheer in brede zin, waaronder het van ons uit contact opnemen met u;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Voor deze indirecte dienstverlening zullen wij u altijd apart om toestemming vragen. Als u regelmatig bij ons diensten afneemt zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst per e-mail of via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze bestaande en nieuwe producten en diensten. Deze nieuwsbrief is enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. U kunt altijd aangeven geen nieuwsbrief/mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden d.m.v. de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent u eenmalig cliënt bij ons, dan zullen wij u alleen een nieuwsbrief of mailings toesturen als u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW gegevens;
• burgerservice nummer;
• kopie identiteitsbewijs;
• bedrijfsgegevens;
• telefoonnummer (s);
• e-mailadres;
• functie;
• geboortedatum;
• geslacht;
• IBAN;
• informatie die u zelf verstrekt in een open veld;
• leeftijd;
• onderwerpen van de dienstverlening;
• overige (financiële) informatie die u aan VDW accountancy verstrekt.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten u afneemt):

• om uw opdracht te verwerken en u te informeren over het verloop van de dienstverlening;
• om uw klacht/ kritiek of andere opmerkingen over ons bedrijf te verwerken;
• om u te benaderen over uw klacht/ kritiek of andere opmerkingen omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
• om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om onze website te verbeteren en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

Gegevensverstrekking aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen (waaronder belastingdiensten) moeten verstrekken die diensten, producten of onderdelen aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of waaraan wij in het kader van onze dienstverlening gegevens (zoals aangiftes) moeten verstrekken.

Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst kunnen uw persoonsgegevens aan de aanbieder van deze dienst worden doorgegeven.
Op onze website zijn mogelijk links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden. VDW Accountancy draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens omgaan. Daarom raden wij u ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Op onze website plaatsen wij technische/functionele cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om het gebruik hiervan eenvoudig te maken.

Wij maken ook gebruik van analytische cookies waarmee we kunnen zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Op onze website kunnen we tracking cookies plaatsen indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Het doel hiervan is om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u eventueel gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.
Wilt u cookies verwijderen of uitschakelen? Dat kan via de instellingen van uw browser. Houdt u er rekening mee dat enkele functionaliteiten van de website dan mogelijk niet meer naar behoren werken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

VDW Accountancy behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VDW Accountancy voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. VDW Accountancy maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen en veiligheidsprocedures om verwerkte gegevens te beschermen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige toegang.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Uw rechten

VDW Accountancy is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt desgewenst uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen of het gebruik van uw gegevens laten beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u zich schriftelijk wenden tot VDW Accountancy B.V. bereikbaar onder telefoonnummer 050-4063008 en via e-mail op info@vdwgroep.nl. Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.